top of page

ขนาด หนา x กว้าง x ยาว

ไม้ปาร์เก้ หน้า 4" AAA

1" x 4" x 12"

1" x 4" x 14"

1" x 4" x 18"

1" x 4" x 24"

ไม้ปาร์เก้ หน้า 4" AA

1" x 4" x 12"

1" x 4" x 14"

1" x 4" x 18"

1" x 4" x 24"

ไม้พื้นรางลิ้น หน้า 4" AA คละไซส์

1" x 4" x 100cm

1" x 4" x 120cm

1" x 4" x 150cm

ไม้พื้นรางลิ้น หน้า 4" AAA คละไซส์

1" x 4" x 100cm 

1" x 4" x 120cm

1" x 4" x 150cm

 

ไม้พื้นรางลิ้น หน้า 6" AA 

1" x 6" x 100cm 

1" x 6" x 120cm

1" x 6" x 150cm

 

ไม้พื้นรางลิ้น หน้า 6" AA คละไซส์

1" x 6" x 100cm 

1" x 6" x 120cm

1" x 6" x 150cm

ไม้พื้นรางลิ้น หน้า 6" AAA

1" x 6" x 100cm 

1" x 6" x 120cm

1" x 6" x 150cm

 

ไม้พื้นรางลิ้น หน้า 6" AAA คละไซส์

1" x 6" x 100cm 

1" x 6" x 120cm

1" x 6" x 150cm

ไม้พื้นรางลิ้น หน้า 4" AA+AAA คละไซส์

1" x 4" x 100cm

1" x 4" x 120cm

1" x 4" x 150cm

ไม้พื้นรางลิ้น หน้า 6" AA+AAA คละไซส์

1" x 6" x 100cm

1" x 6" x 120cm

1" x 6" x 150cm

1" x 6" x 250-300cm

ไม้บันได

1" x 8" x 100cm, 120cm, 150cm

1.5" x 10" x 100cm, 120cm, 150cm

1.5" x 12" x 100cm, 120cm, 150cm

1.5" x 14" x 100cm, 120cm, 150cm

ไม้มะค่า

พื้นไม้จริง ไม้ปาร์เก้ และ ไม้พื้นรางลิ้น

ติดต่อสอบถามเราได้ง่ายๆเพียงเพิ่มเพื่อนเราที่
Official Line Account
line.jpg
bottom of page